Όραμα και Αποστολή

Η ψυχική υγεία είναι ένα από τα βασικά αγαθά, που είναι απαραίτητα για την φυσιολογική ζωή του κάθε ανθρώπου. Είναι λοιπόν απαραίτητο για κάθε άνθρωπο να την προστατεύει και ο καθένας δικαιούται να του παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια, για να προλαβαίνει την διαταραχή της ή να την επαναφέρει στα φυσιολογικά πλαίσια όταν έχει ήδη διαταραχθεί. 

Η απουσία υποστηρικτικών δομών κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η έλλειψη υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας στην Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας για τους ψυχικά πάσχοντες δημιουργούν αποκλεισμούς των ίδιων των πασχόντων και των οικογενειών τους από ευκαιρίες πρόσβασης σε υπηρεσίες διευκόλυνσης της κοινωνικής ένταξης.

Ακόμα και σήμερα στην κοινωνία του 21ου αιώνα καλλιεργείται το στίγμα και το αυτοστίγμα,  ο φόβος και η υποτίμηση των ικανοτήτων και των αναγκών των ψυχικά πασχόντων. Ως εκ τούτου οι ψυχικά πάσχοντες και οι οικογένειές τους είναι αναγκασμένοι να ζουν σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσα από ενημέρωση και πληροφόρηση, προσπάθεια για την βελτίωση της περίθαλψης στις υπηρεσίες  ψυχικής υγείας με ψυχοκοινωνικά, ψυχο αποκαταστασιακά προγράμματα των ψυχικά πασχόντων.

 

 Παροχή αλληλοϋποστήριξης στα μέλη του και υπεύθυνης ενημέρωσης για τη ψυχική ασθένεια και για την σύγχρονη θεραπεία της, αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού με απώτερο σκοπό την κατάργηση των διακρίσεων και την δημιουργία θετικής εικόνας για τον ψυχικά ασθενή

Παράλληλα με την χρήση των φαρμακευτικών παρεμβάσεων,  ο ΣΟΨΥ θα παρέχει με την δράση της ψυχοεκπαίδευσης τόσο στους ίδιους τους ψυχικά πάσχοντες όσο και στους φροντιστές τους την ενίσχυση του γνωστικού επιπέδου της ασθένειας, της αντιμετώπισής της, της βελτίωσης ποιότητας αυτοφροντίδας και της φροντίδας των φροντιστών και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής αμφοτέρων

 

 

Follow by Email
Facebook